Steps

Green Landscaping

För att må bra behöver vi människor vistas i funktionella men också vackra, rogivande och trygga miljöer.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande utemiljöföretag. Genom sju helägda dotterbolag så erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster inom skötsel, finplanering och expertuppdrag.

Vi gör städer sköna och gröna och ser till att parker och grönytor förvandlas till trivsamma och inkluderande utemiljöer för alla. En förutsättning för det är att vi även har ett inkluderande samhället i stort.

Besök koncerngruppens hemsida för mer information om våra verksamheter: Green Landscaping Group

Greens värderingar och arbetssätt

Ständiga förbättringar

Genom att tänka nytt och ständigt förbättra oss, vågar vi vara annorlunda och göra det ingen annan har gjort. Vi provar nya metoder och tekniker för att öka såväl medarbetarnas trivsel, miljöprestanda som kvalitet och effektivitet.

Hållbarhet

Vi för en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsprogram och åtaganden, med både interna och externa intressenter, däribland utbildningssätten och intresseorganisationer. Genom att skapa en grön stad för alla bidrar vi till social utveckling, trivsel och trygghet.

Kompetensutveckling

Medarbetarnas kunskap, delaktighet och påverkan bidrar till förbättring av hållbarhetsarbetet. Vi ökar och förnyar kompetensen inom företaget för att säkerställa efterlevnad av våra åtaganden, att fastställda mål uppnås och att våra rutiner följs och förbättras.

Uppföljning

Genom att vi identifierar rotorsakerna och åtgärdar felen vid källan, stärker vi kvaliteten samt förebygger risker och återkommande problem. Vår storlek medför att vi kan ställa krav inom kvalitet, tillförlitlighet och pris på våra leverantörer och säkerställer på så vis ett hållbart arbete i flera led.